Jak vybrat kmotra pro křest či biřmování

Křest:
Pokud je to možné, má být při křtu kmotr.
Kmotr se snaží, aby pokřtěný žil křesťanským životem, věrně plnil křestní závazky a pomáhá v uvádění pokřtěného do křesťanského života.
Ke křtu se vezme buď jen jeden kmotr, nebo jen jedna kmotra nebo spolu kmotr a kmotra.
Kmotr musí mít úmysl plnit tento svůj úkol.
Kmotr musí být starší 16 let, katolík, biřmovaný, již přijal svaté přijímání a vede život odpovídající víře a převzatému kmotrovstí.
Kmotr nesmí být stižen žádným kanonickým trestem.
Kmotry nemohou být rodiče dítěte.
Pokřtěný, který patří do nekatolického církevního společenství, se přijme pouze spolu s katolickým kmotrem a jen jako svědek křtu.
Srov. CIC Kán. 872-874

Biřmování:
Biřmovanec má mít kmotra, pokud je to možné.
Úkolem kmotra je dbát, aby se biřmovaný choval jako opravdový svědek Kristův a věrně plnil povinnosti spojené s touto svátostí.
Kmotr musí mít úmysl plnit tento svůj úkol.
Kmotr musí být starší 16 let, katolík, biřmovaný, již přijal svaté přijímání a vede život odpovídající víře a převzatému kmotrovstí.
Kmotr nesmí být stižen žádným kanonickým trestem.
Srov. CIC Kán. 892-893

Poznámky:
K životu podle křesťanských zásad patří také manželství uzavřené v kostele. Kmotrem proto nemůže být ten, kdo žije s druhým v partnerském vztahu bez uzavřeného církevního sňatku. Kmotrem také nemůže být ten, kdo nechodí pravidelně do kostela.
Součástí přípravy na přijetí závazků služby kmotrů je také přistoupení ke svaté zpovědi.
Kmotry při křtu dítěte mohou být prarodiče, ale spíše doporučujeme vrstevníky rodičů, aby případný věkový rozdíl nebyl překážkou při křesťanské výchově zvláště v době dospívání dítěte.
Kmotry mohou být příbuzní rodičů, ale spíše doporučujeme věřící křesťany žijící podle víry z okruhu přátel rodičů. Příbuzní totiž budou účastni výchovy dítěte již na základě svého přibuzeneckého vztahu, který může překrýt vztah kmotrovství. Kmotrovstvím můžeme pozvat do života rodiny někoho dalšího.
Je zvykem, že při biřmování je kmotr stejného pohlaví jako biřmovanec.

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: