Slovo z Charity

 

 

Milé sestry a bratři,

od září jsme opět zahájili pravidelný program Setkávání seniorů SPOLU. Kromě běžného programu proběhne od září do prosince i realizace projektu Kvalitní život ve stáří, na jehož financování se podílí Olomoucký kraj. Projekt je zaměřený na prevenci Alzheimerovy choroby, takže některé podzimní přednášky budou zaměřeny právě na tuto tematiku. Z projektu můžeme pořídit jednak gymnastické balony, které využijeme při cvičení, ale především řadu logických her zaměřených na paměť, pozornost a rozvoj rozumových schopností.

Samozřejmě budeme pokračovat i v oblíbených vycházkách. Na říjen jsme nachystali vycházku na zámek v Tršicích a do Pevnosti poznání v Olomouci.

Od 18. 9. 2017 se také rozběhnou nové kurzy práce na PC, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Kdo by měl o kurz zájem, může se přihlásit na tel.: 777 729 521. Cena kurzu pro začátečníky je 450,- Kč, pro pokročilé 400,- Kč.

V rámci rukodělných činností jsme na září i říjen nachystali drátkování. Půjde o jakýsi minikurz, který bude zahrnovat čtyři setkání a povedou ho Veronika Matlochová a Ladislav Župka.

Na adventní čas pro Vás tentokrát chystáme společnou akci s dětmi z církevní mateřské školy. Půjde o společné povídání o adventu a adventních zvycích, ke kterému se děti připojí svým vystoupením, a na konci adventu si společně budeme vyrábět vánoční přáníčka.

Pravidelný program najdete na vývěskách, v Přerovských listech a na webových stránkách www.prerov.charita.cz.

Na všechny se těší                                           Martina Krejčířová

 

Charita Kojetín

 

Charita Kojetín slouží lidem ve městě Kojetíně a okolních obcích, kterými jsou Uhřičice, Polkovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Stříbrnice a Křenovice od roku 1999, má 18 stálých zaměstnanců a 5 pracovníků na Dohodu o pracovní činnosti.

Provozujeme tato zařízení:

§   Charitní ošetřovatelskou službu

§   Dům sv. Josefa – centrum denních služeb pro seniory

§   Azylový dům pro matky s dětmi v tísni

§   Rodinný klub Maria – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni v Kojetíně plní své poslání již 16. rokem, a tím posláním je pomoci matkám s dětmi a těhotným ženám v tíživé životní situaci spojené se ztrátou přístřeší překlenout jejich obtížné životní období a podpořit je při návratu do běžného života, a to formou dočasného ubytování a poradenství, zaměřeného na zvýšení jejich soběstačnosti a schopnosti řešit jejich životní problémy. Ubytování je poskytováno v sedmi samostatných pokojích určených sedmi ženám a jejich dětem. Ostatní zařízení domu je společné (kuchyně, sociální zařízení, společenská místnost, návštěvní místnost apod.). Uživatelky a jejich děti mají v azylovém domě k dispozici také dvůr a velkou zahradu.

Dům sv. Josefa - centrum denních služeb -  poskytuje ambulantní sociální služby nesoběstačným seniorům a lidem se zdravotním postižením od 19 let. Snahou je, aby tyto služby pomáhaly uživatelům ke spokojenějšímu, radostnějšímu a aktivnějšímu prožívání života, zajišťovaly jim podporu v oblastech, které nejsou schopni zvládnout sami a poskytovaly pomoc pečujícím rodinným příslušníkům v době, kdy potřebují chodit do zaměstnání.

Charitní ošetřovatelské služba působí v terénu, kde provádí výkony indikované praktickým lékařem. Pečuje o pacienty všech věkových skupin, především však o seniory.

K cílům Rodinného klubu Maria patří především podpora uživatelů při řešení rodinných, sociálních, finančních a dalších problémů, pomoc rodičům vytvářet vhodné podmínky pro zdravý vývoj dětí, zlepšit v rodinách schopnost efektivně hospodařit s finančními prostředky, pomoci snížit zadluženost rodin, usnadnit rodinám přístup k pomoci dalších odborníků, zlepšit schopnost rodičů vést vlastní domácnost a rozšířit jejich praktické dovednosti. 

Od ledna příštího roku máme schválenou a budeme otevírat novou službu – terénní odlehčovací službu, která bude sloužit především osobám pečujícím o své blízké v domácím prostředí, kteří potřebují vystřídat a v této péči pomoci. 

                                                                                                          Helena Gračková

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: