Jen tak ve stručnosti

Pastorační asistent pro náš děkanát

     Arcibiskupství olomoucké vyhlásilo výběrové řízení na místo pastoračního asistenta pro náš děkanát Přerov. Všechny informace najdete na této straně v rámečku.

     Aktivity Centra pro rodinu Ráj v Pavlovicích pokračují dál tak, jak je za více než deset let jeho činnosti známe. Ale díky tomu, že se Centrum v Pavlovicích osamostatnilo, tak je arcibiskupství ochotno zaměstnat nového člověka, jehož pastorační činnost se zaměří také na další oblasti. Počítáme, že Centrum Ráj bude většinu akcí realizovat jako dosud ve svých prostorách v Pavlovicích. A nabídka těchto akcí je určena pro všechny i přes hranice děkanátu. 

     Nový pastorační asistent se bude snažit podporovat různé aktivity přímo v jednotlivých farnostech našeho děkanátu. Měl by pomáhat farníkům v jednotlivých obcích s organizací jejich akcí či jejich setkávání tak, aby postupně zvládli vše sami. Měl by podporovat dobrovolné spolupracovníky v jednotlivých farnostech. Měl by ve spolupráci s celým děkanátním týmem hledat a snažit se uvést ve skutek nové aktivity pro podporu křesťanského života jednotlivých věřících. Proto hledáme člověka samostatného a zároveň i schopného spolupráce s druhými a služby druhým.

     Prosím všechny o modlitbu za tohoto nového pastoračního asistenta či asistentku.

 

Duchovní obnovy

     Letos bych měl mít více duchovních obnov, na které Vás chci pozvat. Nejbližší bude tradiční postní jednodenní duchovní obnova na Sonusu v sobotu 17. února 2018. Přihlašování je jako obvykle v zákristiích přerovských kostelů a ve farní prodejně. Při přihlášení se vybírá 50,- Kč a doporučuji brzké přihlášení, protože kapacita Sonusu je omezená.

     Dále bude duchovní obnova pro biřmovance 11. – 13. května 2018 na Velehradě, která je nabídkou pro všechny dospělé biřmovance v diecézi. Program může být také znovuoživením biřmování pro ty, kdo již biřmovaní jsou. Přihlašování je přímo na Stojanově: www.stojanov.cz Přerovské biřmovance přihlásím společně a případní další zájemci z Přerova se mohou buď domluvit se mnou do konce ledna, nebo se později přihlásit sami přímo na Stojanově.

     Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety bude 15. – 19. srpna 2018 na Velehradě a přihlásit se je třeba přímo na Stojanově. Duchovní cvičení je delší než běžná víkendová duchovní obnova a tak je možností ještě více času prožít v modlitbě a tichu s Bohem. Když přimhouříme oči, tak každý je tak trochu pedagogem a katechetou pro své děti či vnoučata, takže se může na toto duchovní cvičení také přihlásit.

     Tradiční podzimní duchovní obnova farnosti Přerov na Velehradě bude v termínu 16. – 18. listopadu 2018. Přihlašování bude možné od začátku října ve farní prodejně nebo přímo u mne. Těším se na setkání s těmi, kdo jezdí pravidelně, a zvu také další farníky a nejen z Přerova.

 

Opravy

     K 1. lednu máme vybráno na opravu kaple sv. Jiří 170.697,- Kč a tak si můžeme troufnout letos generální opravu dokončit a kapli znovu otevřít. Termín otevření a konečná cena se upřesní, jak práce pokročí.

     Chceme také začít s projektovou přípravou oprav kostela sv. Vavřince a uvažujeme o pokračování oprav fary a menších investicích do Sonusu a kostela sv. Michala. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.        P. Pavel Hofírek

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: