STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SVATÉHO JANA BOSCA

je křesťansky orientovaná škola, která poskytuje vzdělání v tříletých učňov-ských oborech a dvouletých oborech nástavbového studia v oblasti zemědělství a lesnictví. Zřizovatelem školy je Arcibiskupství olomoucké.

Škola zahajuje výuku 1. 9. 2018. Již v letošním školním roce lze podat přihlášku do zvoleného učebního oboru. Nástavbové studium bude otevřeno ve školním roce 2021/22.

Škola je otevřena všem zájemcům, kteří jsou ochotni přijmout a respektovat její křesťanské hodnoty. Nachází se v Kroměříži v areálu Na Lindovce. Pro žáky ze vzdálenějších oblastí je připraveno ubytování ve vlastním domově mládeže v Pavlákově ulici. Objekty pro realizaci odborného výcviku jsou v Kroměříži - Zámečku, ve Chvalčově a Kroměřížských zahradách.

 

CÍLE ŠKOLY:

Základním cílem školy je umožnit mladým lidem všestranný osobnostní a profesní rozvoj v křesťanském duchu re-prezentovaném tradicí katolické církve. Chceme rozvíjet profesní hrdost, vědomí důstojnosti práce, vnímání povolání jako služby bližnímu a společnosti. Osobnostnímu rozvoji žáků slouží výchovný a pastorační program založený na salesiánském preventivním systému. Ten se opírá o 3 základní pilíře: rozum – náboženství – laskavost.

ODBORNÝ VÝCVIK:

Cílem je rozvinout u žáků řemeslné dovednosti, potřebné pracovní návyky, schopnost spolupráce v pracovním kolek-tivu i samostatně pracovat, práci si sami plánovat a orga-nizovat. Odborný výcvik bude realizován v maximální možné míře v reálných podmínkách firem a zemědělských a lesnic-kých provozů.

UBYTOVÁNÍ A VOLNÝ ČAS:

Střední odborná škola sv. Jana Boska je škola připravující na život žáky osobnostně, odborně a duchovně. Výchova probíhá podle salesiánského preventivního systému Dona Boska, kte-rým se snažíme předcházet zlu a iniciativně rozvíjet všechny schopnosti mladého člověka.

Výchova se opírá o tyto prvky:

·       Lidský rozvoj – zkoumat a rozvíjet schopnosti, osobní dary a talenty žáka

·       Pozitivní postoj – v každém žákovi je přítomné dobro, které je třeba najít a upevňovat

·       Budování vztahů – s Bohem, se sebou samým, s jinými lidmi a celým Božím stvořením

·       Rodinný duch – vzájemná důvěra a otevřenost, zdravá náročnost

·       Spolupráce s rodiči a absolventy školy

Domov mládeže poskytuje žákům ubytování, stravování, pod-mínky pro studium a rozvíjení zájmů, tvůrčích a sportovních aktivit ve volném čase. Žáci jsou vedeni k smysluplnému vy-užívání volného času prostřednictvím aktivit zaměřených na myslivost, včelařství, rybářství – kladný vztah k přírodě.

Víra a příroda – život na této planetě je Boží dar a člověk je povolán k tomu, aby s přírodou žil v harmonii. Být zodpověd-ný a chránit životní prostředí je čestným úkolem každého absolventa školy.

ZÁKLADNÍ HODNOTY ŠKOLY:

1. Víra, odbornost a celkový růst žáků

2. Salesiánská výchova založená na preventivním výchov-ném systému a asistenci

3. Rodinné prvky (vzájemná důvěra a otevřenost, pozorný

     a lidský přístup k žákům, zdravá náročnost)

4. Spoluzodpovědnost a profesionální růst pedagogů

5. Spolupráce s rodiči a absolventy školy

6. Příjemné a výchovné prostředí

 

OBORY otevírané ve školním roce 2018/19

Lesní mechanizátor 41-56-H/01
 - tříletý učební obor s výučním listem

› možnost získat v rámci výuky ŘP skupiny T

› výuka myslivosti a včelařství

› možnost výuky práce s koňským spřežením při práci v lese

Absolventi se uplatní jako kvalifikovaní pracovníci v kom-plexní lesní výrobě a v navazujících činnostech, při péči o ko-munální zeleň, popř. v oblasti opravárenství lesnické a za-hradní mechanizace.

Opravář lesnických strojů 41-56-H/02
- tříletý učební obor s výučním listem

› možnost získat v rámci výuky ŘP skupiny B, C, T

› příprava k získání minimálně dvou svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W 01 nebo ZK 135 W 01, ZK 311W 01 a ZP 311 8 W 31.

› ve 3. ročníku individuální praxe ve firmách

Absolventi se uplatní jako kvalifikovaní pracovníci zejména v oblasti lesnického a zemědělského opravárenství a servisních služeb i v příbuzných strojírenských provozech, zemědělské výrobě, dopravě či stavebnictví.

Zemědělec – farmář 41-51-H/01
- tříletý učební obor s výučním listem

› možnost získat v rámci výuky ŘP skupiny B, C, T

› výuka včelařství

Absolventi se uplatní při výkonu dělnických povolání v ze-mědělské prvovýrobě, službách pro zemědělství, v navazu-jících oblastech zpracování zemědělských produktů, dále v oblasti agroturistiky a péče o krajinu i při opravárenských činnostech.

Zahradník 41-52-H/01
- tříletý učební obor s výučním listem

Je možno zvolit specializaci:

pro pěstování lesa

pro okrasné zahrady a parky

pro vinařství a vinohradnictví

Absolventi se uplatní v oblasti zahradnické či rostlinné výro-by v rámci zvolené specializace, popř. v dalších oblastech, jako je ovocné a okrasné školkařství, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav a floristika.

 

OBORY otevírané ve školním roce 2021/22

Zahradnictví 41-44-L/51 – dvouleté nástavbové studium

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
41-45-L/51 – dvouleté nástavbové studium

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: