ROŠŤÁK - listopad 2019

Drazí věřící,   

každý rok, když padá listí a příroda usíná, máme i my možnost zamýšlet se nad pomíjivostí vlastního života. Nejprve společně slavíme všechny ty, kteří nás předešli do nebe, ať už mají své místo v církevním kalendáři nebo jsou jenom „anonymními svatými“, kteří třeba pocházeli z naší rodiny nebo z našeho okolí, a o kterých věříme, že jsou už nyní u Boha.

O „dušičkách“ pak myslíme na ty, kteří sice již zemřeli, ale na svoje úplné společenství s Bohem, anděly a svatými teprve čekají. Můžeme myslet také na všechny naše zemřelé, jejichž lidské slabosti v nás zanechaly nejistotu v tom, co se s nimi stalo po smrti.

 

A tři týdny nato oslavíme Krista jako Krále králů, kterému bude podřízeno všechno pozemské, jak o tom čteme v posledních knihách Bible. Všechna následující biblická čtení posledního listopadového týdne nám pak budou zvěstovat události konce světa a vyzývat nás k obrácení. Když se pak v prosinci „přehoupne“ liturgický rok, i adventní čtení nás budou ještě prvních 16 dní připravovat na Kristův druhý příchod na konci věků. Až teprve od 17. prosince se „vrátíme v čase“ a budeme se připravovat na slavnou připomínku Ježíšova narození.

Ale vraťme se k dušičkám. Právě v těchto dnech nám církev dává zvláštní dar vyprosit odpuštění trestů za hříchy duším v očistci. Nelze v těchto řádcích vysvětlit celou odpustkovou praxi církve. Každý má ostatně možnost nastudovat si to v Katechismu. Spíše bych vám chtěl přehledně předestřít celou šíři příležitostí, jak můžeme duším v očistci pomoci.

Předně je třeba říci, že kdykoli během roku „zbožně navštívíme hřbitov“ a pomodlíme se tam (klidně i v duchu) za zemřelé s úmyslem získání odpustků, pak můžeme získat pro 1 duši v očistci částečné odpuštění časných trestů. Může to být nějaká konkrétní osoba nebo to můžeme nechat na uvážení samotného Pána Boha. Předepsanou modlitbou za zemřelé je v tomto případě modlitba „Odpočinutí věčné…“. V týdnu od 1. do 8. listopadu včetně, je však možné za stejných podmínek při návštěvě hřbitova vyprosit 1x denně pro 1 duši odpustky plnomocné.

Kromě toho je ve dnech 1. a 2. listopadu možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci také „zbožnou návštěvou kostela nebo kaple“, kde je potřeba pomodlit se nahlas modlitbu Věřím v Boha a Otče náš s úmyslem získat pro nějakou duši plnomocné odpustky. Jak už bylo řečeno, ty můžeme získat pouze 1x za den, proto není možné v první dva listopadové dny oba zmíněné způsoby kombinovat.

 

Zůstává otázkou, zda je nutné, v případě uvedených odpustků přivlastnitelných pouze duším v očistci, dodržet jinak závaznou formu pro získání plnomocných odpustků čili modlitbu Vyznání víry + Modlitba Páně + Zdrávas jako modlitba na úmysl sv. otce, svatá zpověď, svaté přijímání a nemít zálibu v žádném, ani lehkém hříchu. Protože tyto pravidla jsou stanovená pro odpustky, které přijímáme sami. A aplikací tohoto pravidla na duše v očistci by se ona milost svázala s naší osobní svatostí a my sami bychom se pak stali jakýmisi pokřivenými sekundárními „spasiteli“ duší v očistci. A navíc bychom pravděpodobně tímto způsobem žádnou duši nevysvobodili.

V originálním latinském vydání Enchiridionu odpustků je to napsané dosti šalamounsky, ale já osobně jsem to pochopil tak, že plnomocné odpustky při návštěvě hřbitova jsou rozšířením oněch celoročních a minimálně na ně se proto povinnost denního svatého přijímání nevztahuje.

A proto, milí farníci, chcete-li těchto dnech s jistotou pomoci až 8 duším dostat se z očistce do nebe, pak pokud možno nemějte zálibu v žádném hříchu, zajděte si raději ke svaté zpovědi, podle možností choďte každý den na mši svatou (nic z toho by vám nemělo ublížit), denně se na hřbitově pomodlete Věřím v Boha, Otče náš, Zdrávas na úmysl svatého otce a modlitbu Odpočinutí věčné s úmyslem získat odpustky pro duši v očistci. Když něco z toho opomenete, pak pro ně s jistotou získáte minimálně odpustky částečné. Pro nás je to rychlé a snadné, ale pro duše v očistci je to doslova otázka života a smrti. A tak, zvláště v těchto dnech, „na dušičky vzpomínejme a z očistce jim pomáhejme“, protože tím také dáváme dobrý příklad našim blízkým, jejichž modlitbu třeba sami jednou budeme potřebovat.

jáhen Václav

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: