Únor v liturgii

Letos prožíváme v únoru první část liturgického mezidobí a vstupujeme do doby postní.

2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu

Předmětem svátku je událost v jeruzalémském chrámu, které popisuje evangelista Lukáš v evangeliu (Lk 2,22 – 39). Před mší sv. se žehnají svíce (hromničky), se kterými se koná průvod. „Vedeni Duchem svatým Simeon a Anna s radostí vítají v dítěti toho, který přichází spasit svůj lid. Shromážděni v jednotě Ducha svatého vyjděme i my vstříc Pánu.“ (vstupní obřady svátku). Dříve byl nazýván svátkem Očišťování Panny Marie a končila jím vánoční doba. Dnes se slaví Světový den zasvěceného života.

3.2. Sv. Blažej, biskup a mučedník

5.2. Sv. Agáta, panna a mučednice

10.2. Sv. Scholastika, panna

11.2. Panna Maria Lurdská

Světový den nemocných

17.2. Sv. Alexius a druhové, řeholníci

22.2. Stolec svatého Petra

26.2. Popeleční středa

Co je smyslem postní doby? Co a proč máme dělat? Jak bychom mohli postní čas dobře prožít? Samotný název tohoto čtyřicetidenního období není zcela jednoznačný – půst jako takový totiž není jeho jedinou náplní.

Příprava na Velikonoce

Začneme od konce postní doby – od Velikonoc. Jsou to ústřední svátky všech křesťanů, neboť celé jádro a síla křesťanství spočívá ve smrti, vzkříšení a oslavení Ježíše Krista. Účast na tomto tajemství získává člověk sjednocením se s Kristem skrze svátost křtu. Proto je také jedním z hlavních úkolů postní doby vyvrcholení přípravy katechumenů na křest. Ostatní věřící by měli tuto dobu dobře využít k přípravě na obnovu křtu o Velikonocích. Postní doba je příhodným časem pro 3

obnovu chápání křesťanského života jako velkého putování do domu Otce. Začíná udělováním „popelce“ – kněz sype popel na hlavu s výzvou: „Obraťte se a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15) Těmito slovy zahájil Pán Ježíš své poslání na zemi, aby uvedl každého na cestu života, aby smířil lidstvo s Otcem. (Druhá varianta doprovodných slov k sypání popela na hlavu: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.“)

Jaroslav Branžovský

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: