Generální oprava a údržba varhan v Předmostí

V minulém čísle Slova pro každého jste si mohli přečíst o generální opravě varhan, probíhající od května letošního roku v kostele sv. Maří Magdaleny v Předmostí. Dnes tedy pokračování, nebo lépe - závěr: Varhany byly postaveny v letech 1950/1951 firmou Rieger-Kloss (tehdy Továrna na varhany n. p.) v Krnově. Podle dostupných informací tehdejší administrátor předmostské farnosti ThDr. Alois Otzipka na zakoupení varhan za 696 000 Kčs a další opravy kostela věnoval i své úspory a odškodné za koncentrační tábor. Větší opravy na varhanách z Krnova od jejich postavení provedeny nebyly, šlo jen o drobné výměny míšků na ventilech nebo malou opravu regulátoru vzduchu, příp. doladění některého rejstříku. Je moc dobře, že investice P. Otzipky a farníků do zdejších varhan  nebyla omezena na 60 let, ale že se mohla letošní generální údržbou zúročit a varhany mohou při dobré péči sloužit další desítky let. Od května tedy probíhala celková oprava, vyčištění od letitého prachu a nečistot, likvidace červotoče a konzervace, výměna míšků a těsnění, výměna povrchu poškozených kláves a částí pedálnice, atd., a intonace a naladění celého nástroje (viz předešlý článek). Začátkem října, kdy vyšel farní časopis, probíhaly na varhanách dokončovací práce. Podle předpokladu 10. října 2011 byly varhany opraveny. Při jejich kolaudaci pan varhanář Jaroslav Stavinoha seznámil přítomné s průběhem prací, varhany byly panem organologem Mgr. Janem Gottwaldem odborně a důkladně odzkoušeny a zkontrolovány (nejen vnitřní prostory varhanních skříní - těsnění, čistota, usazení píšťal atd.), ale zazněla každá píšťala a mnoho hlasových kombinací a další funkce. Byl přítomen i pan PhDr. Petr Koukal, PhD., organolog NPÚ, který na vše bedlivě dohlížel. Během předání a převzetí se nevyskytly žádné závady, byly vysvětleny určité zásady nutné ke správnému zacházení s nástrojem. Pro mě osobně bylo úžasným zážitkem zaposlouchat se, jak bez problémů (konečně J) znějí všechny tóny, vše perfektně intonuje a ladí a velice lahodí sluchu i duši. I když nejde o skvělý nástroj, pan varhanář odvedl opravdu prvotřídní práci a teď už i v Předmostí můžeme varhany považovat za vskutku královský nástroj (ale také se k nim podle toho chovat). Aby se do budoucna předešlo rozsáhlým investicím, vydal pan organolog doporučení pravidelně kontrolovat výskyt červotoče, dále varhany co nejvíce používat (pochopitelně poučenými hudebníky) a cca každé 3 roky by měl probíhat pravidelný servis. Tak jako se věnujeme v soukromí i v zaměstnání pravidelné údržbě aut, strojů a různých spotřebičů, i varhany potřebují pravidelnou odbornou péči. Je zcela na místě znovu velice poděkovat panu děkanovi P. Pavlu Hofírkovi, panu organologovi Mgr. Janu Gottwaldovi, panu varhanáři Jaroslavu Stavinohovi a jeho spolupracovníkovi a také těm, kdo umožňovali, aby práce a opravy mohly dobře probíhat. Dále si zaslouží poděkování všichni, kdo přispěli svými penězi a podíleli se na financování této nákladné akce, kdo zajistili dotace od Krajského úřadu i Ministerstva kultury, a také, kdo nezapomněli podpořit toto dílo svou přímluvnou modlitbou. Všem vám patří upřímné Pán Bůh zaplať!    Protože varhany jsou v kostele především nástrojem sloužícím k liturgii a liturgické hudbě, a tedy k chvále a oslavě Boží, prosme společně našeho Pána modlitbou chrámových hudebníků:     „Bože, při nebeské liturgii
budeš oslavován písněmi chvály.
Prosíme Tě, dej, aby se naše liturgická hudba pozemská co nejvíc blížila hudbě nebeské a abychom my, kteří tě zpěvem a hudbou chválíme na zemi, tě jednou takto mohli chválit v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
„Svatá Cecilie, patronko hudebníků, oroduj za nás.“                                 Jana Žatecká 

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: