Ostatní (Různé)

Světec měsíce - Svatý Bernardin Sienský, kněz

Narodil se roku 1380 ve střední Itálii v kraji u Sieny. Po studiích práva a uzdravení z nemoci, kterou se nakazil při ošetřování nemocných morem, vstoupil do františkánského řádu a stal se knězem. Základem jeho duchovního života byla bohoslužba a úcta k Panně Marii. Byl vynikajícím lidovým kazatelem a šiřitelem úcty ke jménu Ježíš po celé Itálii. Zřekl se všeho a hledal jen Boha. Nemluvil o pohromách, zvěstujících konec světa, jak bylo tehdy zvykem, ale především o Kristově Božské lásce. Nařčen býval z bludařství, ale vždy byla uznána jeho nevina.

Kříž

Velikonoční beránek byl připraven. Když ho opatrně sdělávali z rožně, všichni zvolali: „Není Boha mimo Hospodina!“

Apoštolové nebyli stejně jako ostatní tehdejší obyvatelé Pa-lestiny vysokého vzrůstu, jen Petr je převyšoval. Nosili bílý šat s červeným lemem, všichni až na mladého Jana měli vousy nebo plnovous a nestříhané vlasy. Velel tak Zákon, který před touto marnivostí varoval. Většina z nich slyšela na dvě jména, druhé jim dal Ježíš. Ve třech případech se to trochu pletlo: byli dva Jakubové, Šimonové a Judové.

Několik vět k existenci.....

...k existenci „milostné kaple Třikrát podivuhodné Matky, vítězné Královny Schönstattské“

Na mnoha místech světa jsou kostely a kapličky, zasvěcené „Třikrát podivuhodné Matce Schönstattské“. Původní svatyňka z roku 1947 byla církevně uznaná jako poutní místo a nachází se ve Vallendaru u Koblence nad Rýnem – a je zároveň střediskem mezinárodního Schönstattského apoštolského hnutí.

Putování - Provodov

Tentokrát se cílem našeho putování stane místo poměrně mladé, ne příliš velké, situované v malebné krajině Vizovických vrchů – kostel Panny Marie Sněžné v Provodově.

Rosteme ve víře - liturgika

 Úloha smyslů při liturgii

Člověk zakouší svět pomocí smyslů, ale také se jimi vyjadřuje:

Úvodník - Květen 2011

K nejkrásnějším měsícům v roce patří květen. Je to měsíc Panny Marie, která je krásná právě proto, že velmi milovala a stále miluje každého z nás. Tuto její mateřskou lásku ke každému z nás velmi dobře poznal její nejmilejší syn, náš milovaný papež Jan Pavel II, jehož heslem bylo „Totus Tuus“, tedy: Celý Tvůj. Velmi dobře pochopil, že jedině s ní se dá dojít bezpečně ke Kristu - Spasiteli každého z nás.

Nezapomínejme v tomto čase ani na Jeho slavné Zmrtvýchvstání, které ještě stále plně zní v našich srdcích.

Světec měsíce - Svatý Stanislav, biskup a mučedník

Žil v 11. století. Narodil se 26. července roku 1030 ve Štěpánově u Krakova bohatým a zbožným rodičům až po 30 letech manželství. Studoval v Hnězdně a v Paříži. Během studií mu rodiče zemřeli. Stanislav prodal celé dědictví a získané peníze věnoval chudým. Krakovský biskup Zula ho ustanovil kanovníkem. Třebaže byl Stanislav mlád, vynikal svým kazatelským uměním, svou učeností, dobrotivostí a štědrostí ke všem trpícím a potřebným. Roku 1071 biskup Zula zemřel a Stanislav byl zvolen na jeho místo.

Křížová cesta podle vzoru Josefa Führicha

Z přerovské farní kroniky víme, že zdejší výměnkář Ignác Špit věnoval 500 zlatých rak. čísla, a za cenu 630 zl. zaopatřena jest Křížová cesta prostřednictvím Severinského spolku ve Vídni. K svěcení jí určen letos 1861 1. postní pátek a vykonáno jest od ctihodného otce řádu sv. Františka kapucína P. Josefa Dama.“ Jsou to kopie obrazů Křížové cesty od známého vídeňského akademického malíře Josefa Führicha, jimž je právě 150 let.

Kříž

Je večer, podle židovského kalendáře 14. nisanu roku 3790, podle Juliánského kalendáře je čtvrtek 6. dubna 30 po Kristu. Římané počítají rok 784 od založení Říma. Průsmykem přichází k Jeruzalému jedenáct mužů v bílém, zaprášené sandály a okraje šatu ztmavlé prachem z kamenitých cest. Jejich vůdce zastavil na konci průsmyku a pohlédl přes malé údolí na město, které leželo jako veliký bílý šperk uprostřed hradeb.

Rosteme ve víře - Liturgika

 Kristus - kněz

Podle židovského chápání byl Ježíš z Nazaretu považován za laika. V něm kněžství nachází nový význam a současně se ukazuje rozdíl mezi chápáním kněžství ve Starém a Novén zákoně (SZ a NZ). Kněžství v Izraeli je vázáno na chrám a kult v Jeruzalémě. NZ představuje nové pojetí jak kultu a s ním spojené oběti, tak i kněžství:

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)