Historie a památky

Svatý Vavřinec, jáhen a mučedník

Po svatých Petru a Pavlovi je třetím nejvzpomínanějším mučedníkem jáhen svatý Vavřinec.

Uprostřed záoltáří v našem farním kostele je nad svatostánkem umístěn obraz „Umučení sv. Vavřince“. Autorem je vídeňský akademický malíř Augustin von Wörndle.

Rosteme ve víře - sakrální architektura

Maličkosti dělají dokonalost,
ale dokonalost
není maličkost.

Autorem citátu v titulku článku je Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. Tohoto umělce známe hlavně pod jeho křestním jménem. Michelangelo byl významný představitel vrcholné italské renesance a manýrismu (přechod od vrcholu renesance k baroku). Proslavil se jako malíř, sochař, architekt. Je o něm známo, že se zabýval též poezií. 18. 2. si připomínáme výročí 450 let od smrti tohoto génia.

P. Josef Tomčík

Vzpomínka na patera Josefa Tomčíka
Krátké politické uvolnění v roce 1968 bylo kladně využito také k tomu, aby se do aktivní pastorační činnosti vrátili kněží, kterým komunistický režim zakázal kněžskou činnost vykonávat.

Mons. ThDr. Bohumil Zlámal

Narodil se 21. prosince 1904 v Oprostovicích, patřících k farnosti Soběchleby. Rodiče byli chudobní domkáři, Bohumil byl jejich druhorozeným synem. Otec brzy zemřel a maminka se musela postarat o tři chlapce, jejichž poručníkem se stal František Solař, rolník v Oprostovicích. Nejstarší Josef byl zdravý, ale malý Bohumil často a dlouho stonal, a tak do národní školy v Oprostovicích chodil osm let (1910 – 1918). Josef se živ a skoro zdráv vrátil z první světové války jako ruský legionář a stal se hlavou rodiny. Ujal se hospodářství a péče o maminku Josefu i bratry.

Pater Cyril Juroška, SBD

P. Cyril Juroška se narodil se 29. června 1921 na Prostřední Bečvě, patřící k farnosti Hutisko. Měl jedenáct sourozenců – čtyři zemřeli ještě v dětství, čtyři v dospělém věku a v roce 2004 ještě žili dva jeho bratři a sestra. Sám napsal: „Neradostné mládí jsem prožil doma i u cizích lidí.

P. Antonín Vysloužil

P. Antonín Vysloužil

Faráři v Přerově

Posloupnost farářů v Přerově.

Katolické spolky

Katolické spolky v historii přerovské farnosti.

Pouti a procesí v historii Přerova

Přerov během jeho historie postihla celá řada velkých neštěstí, především požáry a epidemie. S prosbou za odvrácení těchto hrůz byla spojena záslibná procesí a hromadné pouti, které se konaly ještě po druhé světové válce. Kromě toho se konaly tradiční církevní průvody na Vzkříšení, v Křížové dny, o svátku Božího Těla a v jeho oktávu, a o svátku Všech věrných zesnulých.

Procesí:

Historie farnosti Přerov

Vznik přerovské farnosti se ztrácí v šeru dějin. Podle neověřitelných vyprávění založili první kostel na knížecím hradisku, chránícím spolehlivý přechod přes Bečvu, svatí Cyril a Metoděj. Ti se tu prý zastavili na své první misijní cestě Moravou, při níž snad došli až do Staré Vody. Také svatý Vojtěch tudy prošel při své cestě do Polska a na Svatovojtěšské skále v Předmostí, která byla roku 1859 prodána na vápno, zůstaly vytlačeny jeho šlépěje.

Stránky

Prihlásit se k odběru Historie a památky