Děkanát Přerov

Dětský růženec

Během měsíce října se děti ve Vlkoši zapojily do modlitby svatého růžence. Před každou páteční mší svatou se předmodlovaly právě děti. Modlili jsme se různými způsoby a přemýšleli nad bolestnými tajemstvími v rozjímavém růženci. Nejvíce se dětem líbil růženec zpívaný. Na nástěnce si pak každý mohl vybarvit korálek na nitce a vytvořili jsme tak během října nový nakreslený růženec, který vznikl díky našim modlitbám. Modlitby dětí, jež mají čistá srdce, mají v nebi velikou cenu. Moudří a zbožní předkové říkávali, že dětská modlitba proráží nebesa.

Česká křesťanská akademie

Kořeny občanského sdružení (podle nového Občanského zákoníku – zapsaného spolku) Česká křesťanská akademie můžeme hledat v duchovně-kulturním kvasu třicátých let dvacátého století. Po bouřlivě oslavovaném vzniku samostatného československého státu se období tzv. první republiky vyznačovalo intenzivním hledáním kulturně politické identity národa. To se samozřejmě vztahovalo také na náboženskou otázku. Náš první prezident T. G.

Stránka pro mládež

Pozdrav ze semináře

Aktivity dobrovolníků Maltézské pomoci

Činnost centra MP v Přerově je velmi pestrá a každý si může najít způsob, jak se do dobrovolnictví zapojit. Chtěly bychom Vás seznámit alespoň s některými aktivitami z posledního období.

Dobrovolníci centra MP v Přerově již tradičně pomáhají při organizaci různých akcí občanských sdružení pro postižené občany - především Centra setkávání a Alfa handicap Přerov. Pomáhali jsme při:

  • celostátním závodu tělesně postižených v parku Michalov

  • bowlingovém turnaji pro handicapované

Jen tak ve stručnosti

Pastorační sněm

     Děkuji všem, kdo se zúčastnili pastoračního sněmu našich farností. Pomohl nám uvědomit si rozmanitost farního života a jeho bohatství. Přestože to nebylo hlavním cílem, tak se objevilo i pár konkrétních návrhů či připomínek, ke kterým se chci ještě časem vrátit. Případná další pastorační setkání by byla zaměřena na některou jednotlivou oblast farního života. Například na liturgii či charitativní práci či na technické záležitosti.

 

Setkání pro evangelizaci

Internetová nástěnka děkanátu

Internetovou nástěnku našeho děkanátu najdete na této adrese.

Misijní neděle - 19. října

Vážení přátelé, v 70. a 80. letech minulého století bylo zvykem, že se posílaly balíky na misie z jednotlivých rodin. V naší přerovské farnosti jsme se sjednotili a začali jsme od roku 1988 posílat balíky společně. Vždy se vše shromažďovalo a připravovalo na faře.

Rosteme ve víře - kněžské osobnosti

Milí čtenáři, přinášíme Vám novou rubriku, kterou povede přerovský jáhen Zdeněk Mlčoch. Bude se v ní věnovat osobnostem kněží, kteří měli nějakým způsobem vztah k Hané a našemu blízkému okolí, ať už coby rodáci, nebo zde blízko působili.

 

Prof. ThDr. Melchior Mlčoch (1833 – 1917)

Rosteme ve víře - Desatero

9. PŘIKÁZÁNÍ

 Nebudeš žádostivě dychtit
po ženě svého bližního

Světec měsíce

Blahoslavená Marie Terezie Tauscher

Zakladatelka kongregace Srdce Ježíšova OCD, obětavá řeholnice, jež věnovala svou péči chudým a opuštěným dětem.

Narodila se 19. 6. 1855 v braniborském Sandowě, území dnešního Polska. Byla dcerou luteránského pastora. Později se rodina přestěhovala do Berlína, kde Marie ze zdravotních důvodů přerušila školu. Roku 1870 rodiče ji a sestru poslali studovat na Moravu.

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov