Děkanát Přerov

Stránka pro mládež

Pozdrav z Teologického konviktu

Milí čtenáři, srdečně Vás zdravím.

Teologický konvikt je společenství, v němž se uchazeč o kněžství rozhoduje, zdali jde správnou cestou podle Boží vůle. Zkouší, zdali je schopen zvládnout studium na Teologické fakultě. V tomto roce se také snaží žít přátelský život s ostatními studenty konviktu, protože ne každý vzešel z běžného rodinného prostředí. Letos se za celou Českou republiku přihlásilo 28 zájemců o kněžství, z toho 11 z arcidiecéze olomoucké.

 

Toulky přerovským děkanátem

Farnost Kojetín

První písemná zmínka o Kojetíně pochází z roku 1233 a nachází se v listině moravského markraběte Přemysla. Kojetínské panství a samo město Kojetín vzrůstá za pánů z Pernštejna. Tomu přispělo udělení práva výročního trhu v roce 1523. Od roku 1948 do roku 1960 byl Kojetín okresním městem.

Sedmá dopletná

Opět jako již v minulých letech se sjely z celé republiky do Přerova pletařky obvazů pro malomocné. Obvazy plete asi 700-800 žen, převážně z moravských arcidiecézí.

V 9 hodin je v restauraci Pivovar přivítal zástupce společnosti OMEGA PLUS s.r.o. z Kyjova, Ing. Vladimír Výleta, která tuto pomoc do Indie zprostředkovává. Následoval kulturní pořad „dívčí skupiny“ (4 seniorky) s písní „Mamince“, dar všem ženám k nedávnému Svátku matek, a pak téměř hodinový pořad „Návraty“, písně z 60-70 let. Některé jsme si spolu s nimi zazpívaly.

Jen tak ve stručnosti - červen 2014

Závěr školního roku

     Mše svatá pro školní děti s předáváním vysvědčení z náboženství bude v kostele sv. Vavřince ve středu 18. června 2014 v 17:30 hodin. Po mši svaté bude následovat táborák na farní zahradě. Výlet pro děti bude ve středu 25. června, viz strana 3.

O pateru Danielu Dominiku Dajčovi . . .

V P. Dajčovi přichází do Kokor muž svatého života, který vyzrál v charakterově ryzí, vlastenecky hluboce uvědomělou a angažovanou osobnost. Je mu třiapadesát let. On sám k tomu v zápise do farní kroniky dodává, že do Kokor přišel „ve věku, kdy sedláci odcházejí na výměnek“. Z toho je patrno, že už nepočítal s tím, že něco velkého a zásadního v Kokorách vykoná. Spíš si představoval nějaký udržovací režim farnosti. Jenže člověk míní a Pán Bůh mění…

Úvodník - duben 2014

Přišel a dal zazářit životu“ (2Tim 1,10)

Světec měsíce

Blahoslavená Teresia Bracco

Rosteme ve víře - Desatero

5. PŘIKÁZÁNÍ

Nebudeš zabíjet

„Nemstěte se, ale ponechte to Božímu soudu. Nenech se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ (Řím 12,19.21)

Po čtvrtém přikázání následují tři, vyjádřené jedním slovem: Nezabiješ! Nezcizoložíš! Nepokradeš! Všechna tři přikázání ochraňují základní statky člověka: život, rodinu, domov (majetek). Ke každému přikázání od 4. do 10. bychom mohli přidat dodatek ze čtvrtého: „abys dobře živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.“

Pouť do Říma - od limina

Naše společná pouť do Říma, kterou jsme vykonali ve dnech 11. – 18. února, začala už brzy ráno na letišti ve vstupní hale. Každého poutníka otec Pavel Dokládal a jeho pravá ruka Hanka Frančáková radostně a vřele přivítali, a pak už se jen udělovaly instrukce. Současně s námi byli v těsné blízkosti jak na letišti při odbavení, tak i v průběhu letu samotného čeští kněží, biskupové a kardinálové, což navozovalo velmi příjemný pocit bezpečí v průběhu celého letu.

Rosteme ve víře

Čestný sloup
Nejsvětější Trojice

 

Slovo baroko pochází pravděpodobně z portugalštiny, kde výraz pérola barroca znamená perla nepravidelného tvaru. Baroko je umělecký směr, který vládl v českých zemích v 17. a 18. století. Typickým znakem baroka je zdobenost (leckdy přezdobenost) a pompéznost. Cílem barokního umělce je ohromit návštěvníka, aby si uvědomil, jak je maličký před Božím majestátem. Typickými znaky jsou baculatí andělíčci, na stropech kostelů nebeská klenba a velká část je zlacená...

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov