Děkanát Přerov

Rosteme ve víře

Čestný sloup
Nejsvětější Trojice

 

Slovo baroko pochází pravděpodobně z portugalštiny, kde výraz pérola barroca znamená perla nepravidelného tvaru. Baroko je umělecký směr, který vládl v českých zemích v 17. a 18. století. Typickým znakem baroka je zdobenost (leckdy přezdobenost) a pompéznost. Cílem barokního umělce je ohromit návštěvníka, aby si uvědomil, jak je maličký před Božím majestátem. Typickými znaky jsou baculatí andělíčci, na stropech kostelů nebeská klenba a velká část je zlacená...

Postní duchovní obnova na Sonusu

V sobotu 8. března od 9 hodin proběhla v prostorách centra Sonus Postní duchovní obnova, tematicky zaměřená na poslední věci člověka. Před zcela zaplněným velkým sálem nás P. Pavel Hofírek provázel, podoben Vergiliovi v Dantově  Božské komedii, peklem, očistcem i rájem. Centrem duchovní obnovy byly tři promluvy (přednášky) otce Pavla.

Mezi promluvami byl účastníkům duchovní obnovy dán prostor k zamyšlení nad tím, co bylo proneseno, k modlitbě, svaté zpovědi nebo k tiché adoraci v kostele sv. Vavřince.

Stránka pro mládež

Děkanátní  výlet mládeže

Toulky přerovským děkanátem

Farnost Brodek u Přerova

Jen tak ve stručnosti

Jen pár poznámek

     K opravdovému prožití velikonočních svátků patří účast na všech obřadech tridua od Zeleného čtvrtku až do Neděle Vzkříšení. Viz přehled bohoslužeb na straně 15.

     V kapli sv. Jiří bude ještě po Velikonocích poutní mše svatá v sobotu 26. dubna 2014 v 16:00 a pak by již měla začít první etapa opravy této kaple. Z tohoto důvodu tam delší dobu nebudou žádné modlitby a pobožnosti.

     Přeji všem milostiplné prožití velikonočních svátků a prohloubení naší víry.

Rosteme ve víře - Desatero

4. PŘIKÁZÁNÍ

Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi

Otcové a matky, buďte úcty hodni

Jen tak ve stručnosti

Ve farnosti Přerov proběhla v roce 2013 velká rekonstrukce bočního křídla budovy fary v celkové hodnotě půl milionu korun, drobné opravy varhan, výměníkové stanice, a také byl renovován kněžský hrob v Přerově.

Ve farnosti Předmostí byly zrekonstruovány sochy sv. Cyrila a Metoděje v celkové hodnotě 255.000 Kč, dále opraven kněžský hrob za 23.245 Kč a další drobné opravy.

Rosteme ve víře - sakrální architektura

Maličkosti dělají dokonalost,
ale dokonalost
není maličkost.

Autorem citátu v titulku článku je Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. Tohoto umělce známe hlavně pod jeho křestním jménem. Michelangelo byl významný představitel vrcholné italské renesance a manýrismu (přechod od vrcholu renesance k baroku). Proslavil se jako malíř, sochař, architekt. Je o něm známo, že se zabýval též poezií. 18. 2. si připomínáme výročí 450 let od smrti tohoto génia.

Úvodník - leden 2014

Prožíváme stále vánoční dobu, radostné koledy stále znějí v našich chrámech, přicházíme k jesličkám, abychom se poklonili Božskému Dítěti. To vše líbezné a milé v nás však nesmí přehlušit vědomí o tom, proč se to všechno stalo. Ne proto, abychom jednou za rok slavili milé svátky, radovali se z rozsvícených světel, šli do kostela a po Novém roce se opět vrátili do běžného života, do našich všedních starostí...

Rosteme ve víře - sakrální architektura

Sakrální stavby na Pražském hradě

2. část

V minulém čísle jsme pojednali o katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V tomto čísle představím ostatní sakrální stavby. Text o bazilice sv. Jiří pochází z knihy Staropražské pověsti a legendy od Julia Košnáře. Text jsme lehce upravili a převedli do moderní češtiny. Mapku s popisem míst, o nichž budeme hovořit, naleznete pro připomenutí v minulém - prosincovém čísle Slova.

 

Bazilika sv. Jiří s areálem zrušeného kláštera

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov