Děkanát Přerov

Rosteme ve víře - Desatero

10. PŘIKÁZÁNÍ

 Nebuď závistivý a chamtivý

„Nebudeš toužit po domě svého bližního, ani po jeho poli, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“ (5Mojž 5,21) Tak zní v Bibli desáté přikázání, ve kte-rém Bůh bere pod svou ochranu to, co patří bližnímu.

Konference hnutí Modlitby Matek

10.-12.10. se konala národní konference hnutí Modlitby Matek v Praze, které se zúčastnilo okolo 230 matek ze všech diecézí. Samozřejmě nemohly chybět ani matky z Přerova, i když jen na sobotní program. Vyslechly jsme poutavou přednášku Veroniky Barátové z komunity Blahoslavenství na téma: „A nepřizpůsobujte se tomuto světu, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohly poznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“

Toulky přerovským děkanátem

Farnost Křenovice u Kojetína

Nejstarší zmínka o Křenovicích se nachází ve sbírce Codex Diplomaticus Moraviae, kde se uchovaly dvě listiny olomouckého biskupa Konráda I., první z roku 1322, která se týká koupě části Křenovic od Záviše z Poštátu za 100 hřiven, a druhá je darováním tohoto statku olomoucké kapitule v roce 1326. V roce 1406 koupila olomoucká kapitula zbytek vsi se svobodným dvorem od Markéty, vdovy po Janu z Křeno-vic, a jejího syna Petra.

Dětský růženec

Během měsíce října se děti ve Vlkoši zapojily do modlitby svatého růžence. Před každou páteční mší svatou se předmodlovaly právě děti. Modlili jsme se různými způsoby a přemýšleli nad bolestnými tajemstvími v rozjímavém růženci. Nejvíce se dětem líbil růženec zpívaný. Na nástěnce si pak každý mohl vybarvit korálek na nitce a vytvořili jsme tak během října nový nakreslený růženec, který vznikl díky našim modlitbám. Modlitby dětí, jež mají čistá srdce, mají v nebi velikou cenu. Moudří a zbožní předkové říkávali, že dětská modlitba proráží nebesa.

Česká křesťanská akademie

Kořeny občanského sdružení (podle nového Občanského zákoníku – zapsaného spolku) Česká křesťanská akademie můžeme hledat v duchovně-kulturním kvasu třicátých let dvacátého století. Po bouřlivě oslavovaném vzniku samostatného československého státu se období tzv. první republiky vyznačovalo intenzivním hledáním kulturně politické identity národa. To se samozřejmě vztahovalo také na náboženskou otázku. Náš první prezident T. G.

Stránka pro mládež

Pozdrav ze semináře

Aktivity dobrovolníků Maltézské pomoci

Činnost centra MP v Přerově je velmi pestrá a každý si může najít způsob, jak se do dobrovolnictví zapojit. Chtěly bychom Vás seznámit alespoň s některými aktivitami z posledního období.

Dobrovolníci centra MP v Přerově již tradičně pomáhají při organizaci různých akcí občanských sdružení pro postižené občany - především Centra setkávání a Alfa handicap Přerov. Pomáhali jsme při:

  • celostátním závodu tělesně postižených v parku Michalov

  • bowlingovém turnaji pro handicapované

Jen tak ve stručnosti

Pastorační sněm

     Děkuji všem, kdo se zúčastnili pastoračního sněmu našich farností. Pomohl nám uvědomit si rozmanitost farního života a jeho bohatství. Přestože to nebylo hlavním cílem, tak se objevilo i pár konkrétních návrhů či připomínek, ke kterým se chci ještě časem vrátit. Případná další pastorační setkání by byla zaměřena na některou jednotlivou oblast farního života. Například na liturgii či charitativní práci či na technické záležitosti.

 

Setkání pro evangelizaci

Internetová nástěnka děkanátu

Internetovou nástěnku našeho děkanátu najdete na této adrese.

Misijní neděle - 19. října

Vážení přátelé, v 70. a 80. letech minulého století bylo zvykem, že se posílaly balíky na misie z jednotlivých rodin. V naší přerovské farnosti jsme se sjednotili a začali jsme od roku 1988 posílat balíky společně. Vždy se vše shromažďovalo a připravovalo na faře.

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov